ระบบนิเวศ

ที่อยู่อาศัยของสัตว์

ที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิด

              ป่าไม้เป็นที่รวมปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าทุกชนิด คือ แหล่งน้ำ แหล่งหลบภัยหรืออะไรหลายๆอย่างที่มีอยู่ในป่าและสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน การใช้ชีวิต การกิน การอยู่รวมกันของสัตว์ต่างๆ สัตว์ป่าบางชนิดไม่ได้อาศัยอยู่ในสภาพถิ่นที่เป็นป่าชนิดเดียว สัตว์ป่าบางชนิดหากินในทุ่งหญ้า ใช้ป่าดงดิบเป็นที่หลบภัย หรือสัตว์ป่าหลายชนิดหากินอยู่ในทุกสภาพป่า แต่อาศัยหลบภัยอยู่ในป่าดงดิบก็มี

ที่อยู่อาศัยของสัตว์

ป่าไม่ผลัดใบ

            เป็นป่าที่อยู่ในเขตที่มีมรสุมพัดผ่านอยู่เกือบตลอดทั้งปี มีปริมาณน้ำฝนมาก ดินมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่ทั้งในที่ราบและที่เป็นภูเขาสูง และเป็นระบบนิเวศน์ของป่าไม้ชนิดที่ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ชนิดไม่ผลัดใบคือมีใบเขียวตลอดเวลา แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ

1.ป่าดิบเมืองร้อน (Tropical rain forest) เป็นป่าที่มีมรสุมพัดผ่านอยู่เกือบตลอดทั้งปี มีปริมาณน้ำฝนมากดินจะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลา และป่าดิบเมืองร้อนสามารถแบ่งย่อยตามสภาพความชุ่มชื้นและความสูงต่ำของภูมิประเทศ ได้คือ ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบเขา 

2. ป่าสน (Coniferous forest) ป่าชนิดนี้จำแนกโดยอาศัยชนิดพันธุ์ไม้เป็นหลักเพียงอย่างเดียว คือป่าที่มีไม้สนสองใบ และสนสามใบ เป็นพันธุ์ไม้เด่นมีอยู่ตามที่เขาและที่ราบบางแห่งที่มีระดับสูงจากน้ำทะเลตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป บางครั้งพบขึ้นปนอยู่กับป่าแดงและป่าดิบเขา

3.ป่าพรุหรือป่าบึง (Swamp forest) พบตามที่ราบลุ่ม และตามริมฝั่งทะเลที่มีโคลนเลนทั่วๆไป มีน้ำท่วมขังหรือชื้นแฉะตลอดปี จากรายงานของกองสำรวจดินและพื้นที่ ที่มีป่าพรุหรือป่าบึง คือ นราธิวาส นครศรีธรรมราช  ชุมพร สงขลา พัทลุง  ปัตตานี และตราด ส่วนจังหวัดที่พบเล็กน้อย ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ตรังกระบี่ สตูล ระยอง จันทบุรี เชียงใหม่ (อ.พร้าว) และจังหวัดชายทะเลอื่น ๆ

4. ป่าชายหาด (Beach forest) เป็นป่าที่มีอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่เป็นดินกรวด ทรายและโขดหินพันธุ์ไม้จะต่างจากที่ที่น้ำท่วมถึง ถ้าชายฝั่งเป็นดินทรายก็มีสนทะเล พืชชั้นล่างก็จะมีพวกตีนนก และพันธ์ไม้เลื้อยอื่น ๆ อีกบางชนิด ถ้าเป็นกรวดหรือหิน พันธุ์ไม้ที่ขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกระทิง หูกวาง เป็นต้น

ป่าผลัดใบ

           เป็นป่าไม้ที่ผลัดใบตามฤดูกาล (seasonal) พบทั่วไปทุกภาคที่มีช่วงฤดูแล้งยาวนาน ระบบนิเวศน์ป่าชนิดที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ชนิดผลัดใบหรือทิ้งใบเก่าในฤดูแล้ง เพื่อจะแตกใบใหม่เมื่อเข้าฤดูฝน ยกเว้นพืชชั้นล่างจะไม่ผลัดใบ จำแนกออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้

1.ป่าเบญจพรรณ 

2. ป่าเต็งรัง 

3.ป่าหญ้า